Algemene Voorwaarden Eyckveld B.V.

Algemene voorwaarden Eyckveld B.V. versie maart 2017.

Het volgende document beschrijft de algemene voorwaarden van Eyckveld B.V. Door algemene voorwaarden te bepalen bij een overeenkomst is het voor u als klant duidelijk hoe het zit met bijvoorbeeld garantie, aansprakelijkheid en betalingsvoorwaarden als u een opdracht versterkt aan Eyckveld B.V. De tekst van de algemene voorwaarden is in de linker kolom afgedrukt. De kolom aan de rechterkant geeft een korte toelichting op de gebruiksvoorwaarden en is niet juridisch bindend. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden: Algemene Voorwaarden Eyckveld BV maart 2017.

 

 

 

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

 

1.2

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

1.3

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

1.4

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

 

Hier staat dat de algemene voorwaarden op alle overeenkomsten van toepassing zijn die u als klant met Eyckveld B.V. aangaat.  

 

 

 

 

Hier staat dat afspraken over prijzen kunnen worden aangepast als de situatie verandert gedurende het project en dit van te voren niet is voorzien. 

 

 

 

Hier staat dat we pas beginnen met werk na een schriftelijke opdrachtverstrekking van u als klant per brief of email. Mochten we eerder beginnen met uw goedkeuring blijft de inhoud van de offerte leidend.    

 

 

 

 

 

Hier staat dat als u eenzelfde opdracht ook verstrekt aan andere partijen u ons op de hoogte dient te stellen wie deze partijen zijn.

 

 

 

 

 

 

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst

2.1

De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

2.2

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

 

2.3

Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

 

2.4

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

 

2.5

Alvorens tot implementatie, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, ideeën, concepten, prototypes, proeven en onderzoeksconclusies te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

 

2.6

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

 

 

Hier staat dat we ons best doen om voor u een bruikbaar resultaat te generen en dat we u op de hoogte houden van onze vorderingen. 

 

 

 

 

Hier staat dat u ons redelijkerwijs moet helpen om de afgesproken levertijd te halen, bijvoorbeeld door vlot noodzakelijke bescheiden aan te leveren.

 

 

 

Hier staat dat de opgegeven levertijd alleen een schatting is van de daadwerkelijke levertijd. 

 

 

 

 

Hier staat dat Eyckveld niet zorgt voor testen van het werk, het aanvragen van vergunningen of het voldoen aan wet- en regelgeving of kwaliteitsnormen. 

 

 

 

Hier staat dat u en wij eerst het werk moet controleren en goedkeuren voordat het wordt geproduceerd, vervaardigd of gepubliceerd.

 

 

 

 

 

 

Als u een klacht wenst in te dienen staat hier dat u daarvoor tien werkdagen na oplevering de tijd heeft. 

 

 

 

 

Artikel 3: Inschakelen van derden

3.1

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

 

3.2

Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

3.3

Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

 

 

 

Hier staat dat in principe wij geen opdrachten aan derden verstrekken. Wij kunnen wel als gemachtigde voor u optreden.

 

 

 

Hier staat dat begrotingen die wij brengen voor het werk van derden alleen een schatting betreft.  

 

 

 

 

Hier staat dat als wij iets inkopen en het daarna aan u geven, de algemene voorwaarden behorende bij deze inkoop ook voor u gelden. 

 

 

 

 

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

 

4.2

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

4.3

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

4.4

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, teksten, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

4.5

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

 

 

Hier staat dat wij eigenaar blijven van de intellectuele rechten van het werk wat we voor u maken. Dit doen we om hoge tariefstructuren te voorkomen.  

 

 

 

 

Hier staat dat we in principe geen onderzoek doen naar de rechten op het werk van derden, of de mogelijkheden voor u om deze rechten op het werk te verkrijgen.

 

 

 

 

Hier staat dat u altijd onze naam bij het werk moet vermelden, tenzij dit buitengewoon onpraktisch is.

 

 

 

 

Hier staat dat alle producten vervaardigd in het werkproces eigendom blijven van ons. 

 

 

 

 

 

Hier staat dat na afronding van de opdracht zowel u als wij geen bewaarplicht hebben voor materialen en/of gegevens. 

 

 

Artikel 5: Gebruik en licentie

5.1

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het concept en/of ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept en/of ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

 

5.2

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het concept en ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

5.3

Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

 

5.4

De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om concepten en ontwerpen te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

 

 

Hier staat dat u, nadat u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, van ons een gebruikslicentie op het geleverde werk krijgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staat dat u het werk niet mag gebruiken voor een ander doel dan in de offerte staat aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staat dat uw gebruikslicentie in principe komt te vervallen als u niet voldoet aan uw verplichtingen of de opdracht voortijdig staakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staat dat u akkoord bent dat wij het werk gebruiken voor onze eigen promotie en marketing.

 

 

 

 

Artikel 6: Honorarium en bijkomende kosten

6.1

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

 

6.2

Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

 

6.3

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren.

Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

Hier staat dat u niet alleen onze werkuren vergoed maar ook kosten gemaakt voor de uitvoer van de opdracht zoals materiaalkosten.

   

 

 

Hier staat dat als door problemen met het door u aangeleverde materiaal we extra werk moeten uitvoeren dit door u wordt vergoed.

 

 

 

 

 

Hier staat dat, mits het absoluut noodzakelijk is om de beloning vast te stellen, wij een accountant naar keus mogen inhuren die uw administratie controleert.

 

 

 

 

 

Artikel 7: Betaling

7.1

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen,  is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de  opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

 

7.2

De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

 

 

 

Hier staat dat u dertig dagen de tijd heeft om facturen van ons te betalen. Doet u dit niet op tijd, dan betaalt u rente over het openstaande factuurbedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staat dat wij u maandelijks mogen factureren voor uitgevoerd werk en dat u de betaling van deze factuur niet mag uitstellen. 

 

 

 

 

Artikel 8: Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 

8.2

Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

8.3

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

8.4

Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

8.5

In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

8.6

Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

 

Hier staat dat als u de opdracht voortijdig stopzet wij een schadevergoeding kunnen vragen en de vergoeding voor het werk tot dan toe factureren. 

 

 

 

Hier staat dat als u het ons bijzonder lastig of onmogelijk maakt om de opdracht uit te voeren en wij daardoor de opdracht ontbinden, u toch de kosten en arbeidsloon voor het werk tot dat moment moet vergoeden.   

 

 

 

 

  

 

 

Hier staat dat een schadevergoeding kan bestaan uit beloningen bedoeld voor derden en tenminste 30% van het resterende honorarium. 

 

 

 

 

Hier staat dat als u failliet gaat wij het recht hebben om onmiddellijk de overeenkomst te ontbinden en het gebruiksrecht (redelijkerwijs) te beëindigen. 

 

  

 

 

 

 

Hier staat dat als u de opdracht ontbind i.v.m. tekortkomingen van onze zijde, u toch de reeds geleverde prestaties dient te vergoeden.

  

 

 

 

 

 

 

Hier staat dat als u ons voor hetzelfde werk meerdere keren inhuurt, de oorspronkelijke overeenkomst een looptijd krijgt van onbepaalde tijd. 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9: Garanties en vrijwaringen

9.1

De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is vervaardigd en dat, indien er auteursrecht op het geleverde rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

9.2

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 

9.3

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 

Hier staat dat wij maker zijn van al het werk wat we aanleveren of als auteursrechthebbende over het werk kunnen beschikken.

 

 

 

 

Hier staat dat u ons en onze onderaannemers vrijwaart van alle aanspraken die kunnen ontstaan op basis van het gebruik van ons werk door u (zie ook artikel 10.2). 

 

 

Hier staat dat u ons vrijwaart van alle aanspraken met betrekking tot intellectuele rechten die kunnen liggen op bescheiden die u aan ons aanlevert en daarna door ons worden gebruikt in het werk.

 

 

 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten of tekortkomingen in het concept, ontwerp, onderzoek of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 6. fouten of tekortkomingen in het concept, ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 

10.2

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

10.3

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

 

10.4

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

10.5

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

 

Hier staat dat wij niet aansprakelijk zijn voor fouten, misverstanden, tekortkomingen en dergelijke voortvloeiend uit acties van uw kant. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken van toeleveranciers of derde partijen die u inhuurt. U kunt ons niet aansprakelijk stellen als u nalaat ons werk te controleren of als u nalaat een model, prototype of proef van het werk te laten maken/uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staat dat wij aansprakelijk zijn voor direct aan ons toe te rekenen schade voortvloeiend uit ons werk, maar niet indirecte schade zoals bijvoorbeeld winstderving of bedrijfsstagnatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier staat dat tenzij wij met opzet schade veroorzaken of roekeloos zijn, onze aansprakelijkheid beperkt is tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

 

 

  

 

 

 

Hier staat dat wij na 1 jaar niet langer aansprakelijk zijn. 

 

 

 

Hier staat dat als u ons aansprakelijk houdt voor schade op de door u verstrekte materialen en gegevens er vanuit wordt gegaan dat u altijd een kopie heeft in eigen bezit. 

 

 

 

 

 

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 

11.2

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

11.3

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

 

11.4

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

 

 

Hier staat dat u het gebruiksrecht niet aan andere rechtspersonen kan overdragen behalve als bijvoorbeeld uw gehele onderneming wordt verkocht.  

 

 

 

Hier staat dat wij vertrouwelijk met feiten en omstandigheden omgaan die wij ter kennis nemen tijdens de uitvoer van uw opdracht. 

 

 

 

 

Hier staat dat materiaal dat los van de tekst wordt geplaatst, zoals titels of korte samenvattingen zoals deze toelichting, geen onderdeel is van de algemene voorwaarden. 

 

 

Hier staat dat op onze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing is en dat wij het arrondissement kunnen kiezen waar een eventueel geschil wordt voorgelegd aan de rechter.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van onze algemene voorwaarden? Wij horen het graag en komen binnen een dag terug met een antwoord.